Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Rinta-Joupin Autoliike käsittelee ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään. Lisäksi kerromme mitä oikeuksia sinulla tietosuojalainsäädännön mukaan on rekisteröitynä. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Rinta-Joupin Autoliikkeen nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ja yritysasiakkaiden sekä Rinta-Joupin Autoliikkeen verkkosivujen käyttäjien henkilötietojen käsittelyyn.

Tietoa meistä

Rekisterinpitäjänä on Rinta-Joupin Autoliike Oy (jäljempänä ”Rinta-Joupin Autoliike”)

Y-tunnus: 2045431-7
Osoite: Olkitie 7, 66440 Tervajoki
Puhelinvaihde: 020 7772007

Rekisterin nimi on Rinta-Joupin Autoliike Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Susa Niemelä ([email protected]).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme tietoja ainoastaan ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet ovat seuraavat:

Sopimuksen täytäntöönpaneminen:

Käsittelemme henkilötietoja sopimuksen tekemiseksi tai sen täytäntöönpanemiseksi esimerkiksi silloin, kun asiakas ostaa meiltä ajoneuvon, myy meille ajoneuvon taikka hankkii meiltä huoltopalveluita. Näissä tilanteissa käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi, palveluiden tuottamiseksi, tilausten hallitsemiseksi ja toimittamiseksi, laskutusta varten sekä mahdollisten reklamaatioiden käsittelemiseksi. Kun asiakas ostaa meiltä ajoneuvon, käsittelemme henkilötietoja myös ajoneuvon takuuta varten.

Tarjoamme lisäksi lisäpalveluina rahoitus-, lisäturva- ja vakuutuspalveluita, joiden yhteydessä henkilötietoja voidaan luovuttaa [rekisteröidyn suostumuksella] rahoitus- ja ajoneuvovakuutusyhtiöille luotto- tai vakuutussopimuksen käsittelyä ja täytäntöönpanoa varten. Näissä tilanteissa rahoitus- tai ajoneuvovakuutusyhtiö vastaa henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjänä.

Suostumus:

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös suostumuksesi perusteella. Jos olet esimerkiksi tilannut Rinta-Joupin Autoliikkeen uutiskirjeen tai muuta markkinointimateriaalia, tietojasi käsitellään näiden viestin lähettämiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä Rinta-Joupin Autoliikkeen yhteistyökumppaneiden, kuten maahantuojien toteuttamaan suoramarkkinointiin silloin kun siihen on saatu suostumuksesi. Jos henkilötietoja käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Verkkosivustoillamme voimme kerätä suostumuksesi perusteella henkilötietoja siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoa ja palveluita. Lisätietoja verkkosivustoillamme käytettävistä evästeistä ja niiden tarkoituksista löydät evästekäytännössämme.

Oikeutettu etu:

Voimme käsitellä henkilötietoja Rinta-Joupin Autoliikkeen oikeutetun edun perusteella liiketoiminnan, palveluiden ja asiakaspalvelun kehittämiseen sekä asiakassuhteen kehittämiseksi. Asiakassuhteen kehittämistoimet pitävät sisällään asiakasviestintää ja asiakastyytyväisyyskyselyitä, joiden avulla selvitämme asiakkaiden tyytyväisyyden meiltä saamaansa palveluun ja miten voisimme kehittää palveluamme asiakkaiden palautteen perusteella. Voimme myös toteuttaa sähköistä suoramarkkinointia asiakkaillemme sellaisten tuotteiden ja palveluiden osalta, jotka koskevat asiakkaan hankkimien tuotteiden ja palveluiden kanssa samankaltaisia tuotteita ja palveluita käyttäen asiakassuhteessa annettuja yhteystietoja.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Rinta-Joupin Autoliikkeen perusteella myös mahdollisten väärinkäytösten ja petosten ehkäisemiseen ja tutkintaan sekä kameravalvontaan. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu Rinta-Joupin Autoliikkeen ja rekisteröidyn väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröitynä oleva asiakas tai potentiaalinen asiakas käyttää Rinta-Joupin Autoliikkeen tarjoamia palveluita. Käsittely perustuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämiseen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä. Käsitellessämme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella punnitsemme käsittelyn hyödyt sekä mahdolliset haitat rekisteröidyille ja olemme arvioineet, että rekisteröityjen oikeudet ja edut eivät syrjäytä Rinta-Joupin Autoliikkeen oikeutettua etua käsitellä henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Saat tästä halutessasi lisätietoja tämän Tietosuojaselosteen yhteyshenkilöltä.

Lakisääteiden velvoite:

Käsittelemme henkilötietoja Rinta-Joupin Autoliikkeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi esimerkiksi kirjanpito- tai rahanpesun estämis- ja havaitsemistarkoituksissa. Näissä tilanteissa henkilötietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjänä Rinta-Joupin Autoliike huolehtii siitä, että henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin.

Mitä tietoa käsittelemme?

Rinta-Joupin Autoliike käsittelee rekisteröidyistä ainoastaan kulloisenkin käsittelyn kannalta olennaisia ja tarpeellisia tietoja. Alla on listattu ne henkilötiedot, jotka Rinta-Joupin Autoliike pääasiassa rekisteröidyistä kerää ja käsittelee:

Yksilöinti- ja yhteystiedot

Asiakassuhdetta ja sopimuksia koskevat tiedot

Asiakkaan tuntemista koskevat tiedot

Ajoneuvotiedot

Koeajoa koskevat tiedot

Rekisteröidyn antamat suostumukset

Evästeiden kautta kerättävät tiedot

Kameravalvonta

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rinta-Joupin Autoliike ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Mikäli Rinta-Joupin Autoliike välittää asiakkaan henkilötietoja rahoituslaitokselle tai luottolaitokselle luotto- tai vakuutussopimuksen tekemistä varten, voi rahoituslaitos tai luottolaitos toteuttaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Lisätietoja tällaisen käsittelyn olemassaolosta ja sisällöstä voi pyytää rahoitus- tai luottolaitokselta.

Evästekäytäntö

Voimme kerätä tietoja verkkosivustomme käytöstä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisätietoja verkkosivustoillamme käytettävistä evästeistä ja niiden tarkoituksista löydät evästekäytännössämme.

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötiedot ensisijaisesti sinulta asioinnin yhteydessä esimerkiksi verkkosivujen välityksellä (chat-palvelu, palveluiden varaus verkossa, verkkosivujen lomakkeet) tai muun asioinnin yhteydessä myymälässä, puhelimitse taikka sähköpostitse tai osallistuessasi esimerkiksi järjestämiimme arvontoihin.

Henkilötietoja voidaan kerätä myös palveluntarjoajilta ja yhteistyökumppaneilta, kuten esimerkiksi rahoitusyhtiöt, maahantuojat, Nettix ja Netwheels. Lisäksi henkilötietoja voidaan lainsäädännön sallimissa rajoissa kerätä ja päivittää julkisista tietolähteistä kuten Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä, Postin palveluista ja Bisnodesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rinta-Joupin Autoliike voi tietyissä tilanteissa luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille tai muille viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa autokaupan yhteydessä [rekisteröidyn suostumuksella] rahoitus- ja ajoneuvovakuutusyhtiöille luotto- tai vakuutussopimuksen käsittelyä ja täytäntöönpanoa varten.

Lisäksi henkilötietojasi voidaan luovuttaa maahantuojille ajoneuvon takuun säilymisen varmistamiseksi ja valmistajan takaisinkutsuja varten.

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä Rinta-Joupin Autoliikkeen puolesta ja lukuun toimivia ulkopuolisia palveluntarjoajia eli henkilötietojen käsittelijöitä. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisesti, että käsittely tapahtuu Rinta-Joupin Autoliikkeen tietosuojakäytännön mukaisesti ja alihankkijoiden kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käsittelemme henkilöä tietoja pääsääntöisesti Euroopan Unionin (EU:n) ja Euroopan talousalueen (ETA:n) sisällä. Voimme kuitenkin siirtää henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi silloin, kun alihankkija toimii kokonaan tai osittain näiden alueiden ulkopuolella. Näissä tapauksissa varmistamme aina siirtojen lainmukaisuuden noudattamalla EU:n -komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita ja varmistamalla, että kolmannessa maassa taataan riittävä tietosuojan taso.

Henkilötietojen säilytysajat

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista henkilötietojen käyttötarkoitusten kanssa, joita varten henkilötiedot on kerätty. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös lainsäädännössä asetetut velvoitteet henkilötietojen säilyttämiseen sekä muut säilytysaikaa määrittävät määräajat (esim. kanneaika) erilaisten toimenpiteiden toteuttamiselle. Poistamme henkilötiedot, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. Lisäksi Rinta-Joupin Autoliike toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötiedot on suojattu asianmukaisin teknisin ja hallinnollisen suojakeinoin, kuten palomuurein ja verkon suojauksin. Lisäksi tietoihin on pääsy vain niillä Rinta-Joupin Autoliikkeen henkilöillä, joilla on työnsä puolesta tarve käsitellä tietoja. Rinta-Joupin Autoliike edellyttää henkilöstöään käsittelemään henkilötietoja käsittelyyn tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rinta-Joupin Autoliikkeen käyttäessä alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä, Rinta-Joupin Autoliike velvoittaa kirjallisin sopimuksin alihankkijat käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä seuraavat EU:n yleiseen tietosuoja-asetuksessa (EU 2016/679) ja muussa soveltuvassa lainsäädännössä turvatut oikeudet:

Oikeus saada pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus tutustua ja tarkistaa mitä tietoja sinusta on henkilörekisteriimme tallennettu tai ettei rekisterissämme ole sinua koskevia tietoja.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada oikaistua sinua koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistoa. Poistopyyntö poistetaan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen tai rajoittamiseen: Sinulla on oikeus tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittely. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, mikäli kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Oikeus peruuttaa antamasi suostumus: Mikäli henkilötietoja käsitellään suostumukseen perustuen, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla tästä [yhteyshenkilölle sähköpostitse [email protected]]. Sähköpostimarkkinointia koskevat suostumuksesi voit myös peruuttaa markkinointisähköpostin lopusta löytyvän linkin kautta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtoa järjestelmästä toiseen, jos tiedot ovat rekisteröidyn itse toimittamia ja henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

Oikeus tehdä valitus: Sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle (Suomessa Tietosuojavaltuutettu), jos katsot, että emme ole käsitelleet tietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt pyydetään toimittamaan kirjallisena [tämän Tietosuojaselosteen yhteyshenkilölle]. Pyynnön jättämisen yhteydessä rekisteröidyn henkilöllisyys varmennetaan luotettavalla tavalla. Huomioithan, että voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä Rinta-Joupin Autoliike Oy

Y-tunnus:2045431-7

Osoite: Olkitie 7, 66440 Tervajoki

Puhelinvaihde: 020 7772007

Jos sinulla on kysyttää Tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi, voit olla yhteydessä sähköpostitse [email protected].

Muutokset

Rinta-Joupin Autoliike voi tehdä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen ilmoittamalla muutoksista [verkkosivuille laitettavilla ilmoituksilla, sähköpostitse, tai ilmoittamalla asiasta muussa yhteydessä tai päivitysten yhteydessä].

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 19.7.2022.