Hyppää sisältöön

Rinta-Joupin Autoliike |

Koeajossa Kia Rio kevythybridinä

Kia Rio vihertää kevythybridinä. Rion suo­sio Suo­mes­sa on vank­ka; au­toa on myy­ty yli 15 000 kap­pa­let­ta. Kian myyn­ti Suo­mes­sa al­koi 16 vuot­ta sit­ten.

Fo­rum24 ko­ea­joi uu­dis­tu­neen Rion, jon­ka voi­ma­lin­ja on ke­vyt­hyb­ri­di. Se muo­dos­tuu lit­rai­ses­ta, tur­bo­ah­de­tus­ta ben­sii­ni­moot­to­ris­ta, 48 vol­tin säh­kö­moot­to­ris­ta ja akus­ta sekä 7-vaih­tei­ses­ta au­to­maat­ti­vaih­teis­tos­ta.

Ul­ko­nä­kö: Ki­al­la on suun­nit­te­lu ja muo­toi­lu­kes­kus Sak­sas­sa. Ul­ko­nä­kö ja muo­dot ovat sel­ke­äs­ti eu­roop­pa­lai­seen ma­kuun. Ul­ko­nä­kö on myös sak­sa­lai­nen: tyy­lik­käi­tä pel­kis­tet­ty­jä muo­to­ja il­man tar­pee­ton­ta hie­nos­te­lua. Ai­no­as­taan keu­lan il­mees­sä on fu­tu­ris­ti­sia piir­tei­tä.

Ajet­ta­vuus: Rio nou­dat­taa au­to­te­ol­li­suu­den tyy­pil­lis­tä suun­taus­ta. Pe­ru­sa­jet­ta­vuus on kuin seg­ment­tiä isom­mas­sa au­tos­sa. Kyy­ti on peh­me­ää, hil­jais­ta. Au­tos­sa tu­lee tun­ne hy­vin vii­meis­tel­lys­tä tuot­tees­ta, ei­kä yli­mää­räi­siä ää­niä kuu­lu. Oh­jaus­tun­tu­mas­ta ei löy­dy si­jaa moit­teil­le. Alus­ta on hy­vin on­nis­tu­nut Ri­ol­le.

Ti­lo­jen käy­tän­nöl­li­syys: B-seg­ment­ti kas­vaa lä­hes jo­kai­seen uu­dis­tuk­seen si­sä­ti­loil­taan. Rio toi­mii pie­nen per­heen au­to­na. Kak­si ai­kuis­ta ja pari las­ta liik­kuu mu­ka­vas­ti, jos ta­va­ra­mää­rä on koh­tuul­li­nen. Pien­ta­va­roil­le löy­tyy sa­man­lai­set ti­lat kuin isom­mis­sa au­tois­sa. Si­säil­me on hie­man ar­ki­nen, mut­ta ky­sees­sä lie­nee kaup­pa­po­liit­ti­nen rat­kai­su. Stan­dar­din ko­hot­ta­mi­nen vaa­tii seu­raa­vaan ko­ko­luok­kaan eli C-seg­ment­tiin siir­ty­mis­tä. Ta­va­ra­ti­lan koko on 325/1103 lit­raa.

Suo­ri­tus­ky­ky: Kian ke­vyt­hyb­ri­dis­sä säh­kö­moot­to­ri avus­taa polt­to­moot­to­ria kiih­dy­tyk­sis­sä ja ke­rää jar­ru­tu­se­ner­gi­aa tal­teen hi­das­tet­ta­es­sa. Säh­kö­moot­to­ri ei kui­ten­kaan lii­ku­ta au­toa, ai­no­as­taan avus­taa polt­to­moot­to­ria.

Lit­hium-ion po­ly­mee­riak­ku toi­mii 48 vol­tin jän­nit­teel­lä. Ky­sees­sä on pien­jän­ni­te­ak­ku. Voi­daan pu­hua au­to­tek­nii­kas­sa vi­her­pe­sus­ta, jol­la saa­daan hii­li­di­ok­si­di­ta­soa ma­ta­lam­mak­si. Hyö­dy­tön jär­jes­tel­mä ei ole. Sil­lä saa­daan au­tol­le eri­no­mai­sen käyt­tö­kel­poi­nen suo­ri­tus­ky­ky.

Tur­bo­moot­to­ri ja avus­ta­va säh­kö ovat mai­nio yh­dis­tel­mä. Ko­ea­jol­la ben­sii­niä ku­lui 6,0 lit­raa sa­dal­le ki­lo­met­ril­le. WLTP-ku­lu­tus on 5,5 lit­raa sa­dal­le ki­lo­met­ril­le.

Va­rus­te­lu­ta­so: Ko­ea­je­tun EX-mal­lin va­rus­tei­ta: au­to­maat­ti­nen hätäjar­ru­tus­järjes­tel­mä ja­lan­kul­ki­jan tun­nis­tuk­sel­la, ak­tii­vi­nen kais­ta­vah­ti, kais­tal­la­pi­to­a­vus­tin, kul­jet­ta­jan vi­reys­ti­lan val­von­ta, 15” ke­vyt­me­tal­li­van­teet, 4,2” LCD-näytöllä va­rus­tet­tu Su­per­vi­si­on-mit­ta­ris­to, pe­ruu­tus­ka­me­ra, pysäköin­ti­tut­ka ta­ka­na, 8”LCD-kos­ke­tus­värinäyt­tö kes­ki­kon­so­lis­sa (suo­men­kie­li­nen), etuis­tuin­ten kor­keu­den­sää­tö, ajo­ti­lan va­lin­ta Eco, Nor­mal, Sport, lämmi­tet­täväoh­jaus­pyörä, ta­va­ra­ti­lan kas­si­kou­kut, ta­va­ra­ti­lan poh­jan kor­keus­säätö.

Kiitämme

+ Mai­ni­os­ti toi­mi­vaa voi­ma­lin­jaa
+ Va­rus­tei­ta

Moitimme

Yli­ak­tii­vis­ta moot­to­rin sam­mut­te­lua start-stop-tek­nii­kal­la

Kia Rio 1,0 T-GDI Mild-Hyb­rid

Tommi Ruuskanen

Alkuperäinen julkaisu

Tutustu Kia-valikoimaan